Disclaimer

 

Právní jednání UniCredit Leasing CZ, a.s. („společnost“) podléhá následujícím omezením:

  1. Reklamní sdělení společnosti slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
  2. Společnost si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci společnosti.
  3. Pokud společnost nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, společnost právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě společnost nezavazuje.
  4. Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

Společnost poskytuje informace a rady výhradně na základě podkladů dostupných společnosti ke dni poskytnutí příslušné informace či rady a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace či rady okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace či rady.

 


 

Legal acts of UniCredit Leasing CZ, a.s. („UniCredit Leasing CZ, a.s.“) are subject to the following limitations:

  1. The company’s advertisements are made for information purposes only and are not offers to enter into an agreement.
  2. The company reserves the right to not enter into an agreement, regardless of the stage of negotiations, in particular if necessary internal approvals are not obtained within the company.
  3. Unless the company has stipulated or agreed otherwise, the company legally acts solely in writing and is not bound by acts made in a different form.
  4. The company excludes the possibility of an offer to enter into an agreement being accepted with a supplement or variation and a response to an offer containing a supplement or variation will therefore not be considered an acceptance of the offer.

The company gives information and advice solely on the basis of resources available to the company on the date of giving the relevant information or advice and does not assume any liability for the information or advice given being affected by circumstances that the company could not have known even when acting with professional care or that occurred after the giving of the information or advice.