Převod smlouvy na nového vlastníka

Vaši leasingovou smlouvu můžete převést na nového vlastníka/ subjekt. Nový vlastník obvykle přebírá smlouvu za dodržení původních podmínek. Případné změny podmínek řeší už bez účasti původního majitele.

 

Jednou z podmínek schválení změny subjektu je úhrada všech vašich závazků vůči naší společnosti. Žádost o změnu subjektu a zkompletované podklady očekáváme nejpozději do 15. dne v měsíci, abychom mohli včas zajistit požadovanou změnu.

 1. Vyplňte formulář dle vaši smlouvy Žádost o převod práv a povinností leasingové smlouvy, Žádost o převzetí dluhu s úvěrové smlouvy
 2. Původní i nový majitel vyplňují jeden společní tiskopis
 3. Vyplněný tiskopis přineste osobně, na některou z našich obchodních míst
 4. K žádosti připojte dva doklady dotožnosti (kopie ověřené naším zaměstnancem) jakož i všechny potřebné doklady:

  Právnické osoby

  • Výpis z obchodního rejstříku, příp. Živnostenský list (výpis ne starší než 3 měsíce), Koncesní listina a kopie Osvědčení o registraci DIČ.
  • Rozvaha + Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu na formuláři předepsaném MF SR (resp. Výkaz jednoduchého účetnictví) za běžný a dva předchozí roky - podepsané originálními podpisy statutárních zástupců.
  • Daňové přiznání potvrzeno daňovým úřadem za minulý rok.
  • Čestné prohlášení o struktuře aktuálně přijatých úvěrech, o struktuře aktuálně přijatých leasingů a o dalších závazcích společnosti (vydané směnky, ručení nebo podrozvahové závazky jiného charakteru ve prospěch jiných právnických nebo fyzických osob) - podepsané statutárním představitelem.
  • Podnikatelský plán na období financování předmětu včetně finančního plánu a hlavních odbytových smluv během doby financování.
  • Při dopravních společnostech informace o vozovém parku v rozsahu - typy a počty vozidel, ročníky jejich výroby, způsob nabytí, zbývající závazky za vozidlo, datum konce závazků, věřitel.

  Spotřebitelé

  • Potvrzení o příjmu Žadatele o financování vydané zaměstnavatelem výhradně na stanoveném formuláři, nebo výpis / y z běžného účtu klienta za poslední 3 měsíce bezprostředně před podáním žádosti o úvěr s připisovaným příjmem Žadatele
  • Žádost o financování
  V případě, že vozidlo není pojištěno v rámci financování, přiložte i vinkulaci a kopii pojistné smlouvy.
 5. Vaši žádost zpracujeme a připravíme smluvní dokumentaci.
 6. Původní i nový majitel následně mohou zajistit přepis vozidla.