EIB financování

 

Financování European Investment Bank - SME úvěry
UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen „UCL“) prostřednictvím dohody s European Investment Bank (dále jen „EIB“; www.eib.org) podporuje malé a střední podniky (SME) a podniky s méně než 3000 zaměstnanci (MidCaps) zpřístupněním finančně výhodného a flexibilního financování.

Evropská spolupráce ve prospěch SME
EIB je banka dlouhodobě působící na trhu Evropské Unie (dále jen „EU“). Její úlohou je přispívat k integraci, vyváženému rozvoji a hospodářské a

Spoluprace s EIBsociální soudržnosti členských států EU. Díky svému pozitivnímu ratingu na kapitálových trzích (AAA), EIB může získat výhodné finanční prostředky, které prostřednictvím naší společnosti přenáší na SME a MiCap podniky. Tyto podniky jsou přesně a individuálně informované prostřednictvím naší společnosti o zapojení EIB a jejím vlivu na financování. Bližší informace týkající se podpory EIB v oblasti SME a MidCap podnikání můžete získat na webových stránkách EIB (www.eib.org).

Co je EIB financování?
EIB posiluje svou podporu pro malé a střední evropské podniky tím, že jim pomáhá získat přístup k novým finančním zdrojům. Doba financování je minimálně 2 roky (reálna doba financování je závislá na ekonomické a technické životnosti financovaných předmětů) a zdroje můžou být použité na financování malých, ale i rozsáhlých projektů s celkovou hodnotou nákladů maximálně 25 miliónů EUR, přičemž EIB příspěvek je maximálně ve výšce 12,5 miliónů EUR.

Kdo může žádat o EIB financování?

  • SME podnik se sídlem v jednom z členských států EU s méně než 250 zaměstnanci v rámci skupiny (konsolidovaná data před financováním)
  • MidCap podnik se sídlem v jednom z členských států EU s méně než 3000 zaměstnanci v rámci skupiny (konsolidovaná data před financováním)
  • Většina ekonomických odvětví může žádat o EIB financování s výjimkou pouze některých, mezi které patří výroba nebo obchodování se zbraněmi a střelivem, výbušniny, zařízení nebo infrastruktura speciálně určená na vojenské účely a obchodování s nimi, zařízení nebo infrastruktura, která má za následek omezení lidských práv a svobod (například vězení, detenční zařízení v jakékoliv formě) nebo jsou v rozporu s lidskými právy, hazardní hry, tabákový průmysl, činnosti týkající se testování na zvířatech pokud nejsou v souladu se 2010/63/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.9.2010 na „Ochranu zvířat používaných na vědecké účely“ nebo činnosti, u nichž nelze zmírnit dopad na životní prostřední, eticky nebo morálně kontroverzní činnosti, například klonování lidí a spekulace s majetkem.

Na co se může použít EIB financování?
Financování EIB se může použít na všechny investice a výdaje, které vznikly v souvislosti s rozvojem SME nebo MidCap podniků např.:

  • Hmotné investice: nákup, renovace nebo rozšíření výroby a vybavení
  • Nehmotné investice: zejménavýdaje spojené s výzkumem a vývojem, nákupem licencí a softwaru

 Jaké jsou výhody pro Vaše podnikání?

  • Můžete získat výhodné finanční zdroje oproti standardním úrokovým sazbám.
  • Můžete si naplánovat Vám vyhovující periodicitu plateb a průběh splácení s ohledem na Váš  cash-flow.
  • Máte možnosti investovat do Vašeho podnikání bez negativního vlivu na Vaši likviditu nebo cash-flow.

Souhlasíte-li s EIB financováním, zavazujete se, že: (a) na základě adekvátního oznámení umožníte zástupcům EIB vykonat kontrolu místa, zařízení a práce, která souvisí s financováním (b) na základě žádosti EIB může naše společnost poskytnout jakékoliv informace o Vašem podniku. EIB financování pro SME a MidCap podniky je realizované prostřednictvím naší společnosti na základě přezkoumání žádosti, splnění UCL a EIB podmínek a následného schválení financování. V případě zájmu se prosím obraťte na naše pobočky a společně prodiskutujeme vhodnost financování EIB pro Vaši společnost.