CEB financování

 

Financování Council of Europe Development Bank
UniCredit Leasing CZ, a.s., odstartovala 2. května 2019 spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy (dále jen „CEB“; coebank.org/en/) za účelem podpory malých a středních podniků (dále jen „MSP“) při vytváření a udržování pracovních míst a také za účelem zlepšování životních podmínek v městských a venkovských oblastech pro veřejné, soukromé, smíšené podniky a samosprávy. Poskytujeme zvýhodněné a flexibilní financování pro dopravní techniku, stroje a zařízení. Pro bližší informace se obraťte na naše pobočky.

Evropská spolupráce v sociálních oblastech 
CEB je mnohostranná rozvojová banka s výhradním sociálním mandátem dlouhodobě působící na trhu Evropské unie (dále jen „EU“). Jejím úkolem je přispívat k realizaci sociálně zaměřených investičních projektů prostřednictvím tří odvětvových oblastí činnosti, a to: inkluzivní růst, udržitelnost životního prostředí a podpora zranitelných skupin. 

Díky svému pozitivnímu ratingu na kapitálových trzích (AAA) může CEB získat výhodné finanční prostředky, které prostřednictvím naší společnosti převádí na SME, MiCap, smíšené podniky a samosprávu. Tyto podniky jsou prostřednictvím naší společnosti přesně a individuálně informovány o zapojení CEB a jejím dopadu na financování. Více informací o podpoře CEB naleznete na webu CEB (coebank.org/en/).

Co je CEB financování? 
CEB posiluje podporu evropských podniků a samospráv tím, že jim pomáhá získat přístup k novým finančním zdrojům. Doba financování je proměnlivá v závislosti na finančním produktu a zdroje mohou být použity na financování malých, ale i rozsáhlých projektů s hodnotou až 1 milion EUR resp. 2,5 milionu EUR na klienta v závislosti na kategorii podporované oblasti. Projekty nad uvedenou hodnotu mohou být po souhlasu CEB rovněž akceptovány.

Kdo může žádat o CEB financování?  

 • V oblasti vytváření a udržování pracovních míst jsou to malé a střední podniky se sídlem v členském státě EU s méně než 250 zaměstnanci ve skupině (konsolidovaná data před financováním) 
 • V oblasti zlepšování životních podmínek v městských a venkovských oblastech jsou to veřejné, soukromé nebo smíšené podniky a samosprávy 
 • Téměř všechna hospodářská odvětví mohou být financována s výjimkou pouze některých, jako je například výroba zbraní a střeliva, armáda, vojenské vybavení nebo policejní vybavení a infrastruktura, vybavení nebo infrastruktura omezující práva a svobody jednotlivců, hazardní hry, tabákový průmysl, činnosti týkající se testování na zvířatech, pokud nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010 / 63 / EU ze dne 22. 9. 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely nebo jejichž účinky na životní prostředí nelze zmírnit nebo kompenzovat, eticky nebo morálně kontroverzní činnosti, jako je klonování lidí a jiné spekulace s majetkem.

Na co může být CEB financování použito? 
Financování CEB může být použito na veškeré investice a výdaje vzniklé v souvislosti s:

• s vytvářením nebo udržováním pracovních míst v malých a středních podnicích, například: 

 • Hmotné investice: nákup, renovace nebo rozšíření výroby a vybavení 
 • Nehmotné investice: zejména výdaje spojené s výzkumem a vývojem, nákupem licencí a softwaru

• zlepšením životních podmínek v městských a venkovských oblastech, přičemž za způsobilé investice jsou považovány například: 

 • inženýrské sítě jako jsou vodovody, dodávky elektřiny a plynu, kanalizace, čištění pevného a kapalného odpadu 
 • infrastruktura a údržba místní silniční sítě
 • infrastruktura a údržba místní veřejné dopravy
 • veřejné osvětlení 
 • dálkové vytápění 
 • komunální služby, vzdělávací a zdravotnická zařízení 
 • dočasné a sociální bydlení
 • sociálně-kulturní nebo sportovní střediska, např. hřiště, zelené plochy, výstavní plochy, divadla, knihovny
 • zavlažovací sítě ve venkovských oblastech za předpokladu, že jsou splněna kritéria politiky v oblasti životního prostředí a sociální ochrany CEB 
 • administrativní budovy a veřejné bydlení

Jaké jsou výhody pro Vaše podnikání? 

 • Můžete získat výhodné finanční zdroje oproti standardním úrokovým sazbám 
 • Můžete si naplánovat vhodnou frekvenci nebo průběh splácení s ohledem na Vaše cash-flow
 • Máte možnost investovat do Vašeho podnikání bez negativního dopadu na Vaši likviditu nebo cash-flow

V případě financování CEB souhlasíte s tím, že (a) na základě odpovídajícího oznámení umožníte zástupcům CEB provést kontrolu míst, zařízení a prací souvisejících s financováním (b) na základě žádosti CEB může naše společnost poskytnout jakékoli informace o Vašem podniku. 

Financování CEB je realizováno prostřednictvím naší společnosti na základě posouzení žádosti, splnění UCL a CEB podmínek a následné akceptace financování. 

V případě zájmu se prosím obraťte na naše pobočky  a společně projednáme vhodnost financování CEB pro Vaši společnost.