přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Autopojištění

UniCredit Pojišťovací Makléřská, spol. s r. o., zajišťuje pojištění financovaných předmětů prostřednictvím leasingové společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s.

 

 


Pojištění vozidel


 
Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje poškození vozidla při havárii, živelné události, odcizení nebo vandalismu.

Pro naše klienty nabízíme sjednání komplexního havarijního pojištění s jedním z našich smluvních pojistitelů. Příslušné pojistné je součástí splátky k úhradě a je fixní po celou dobu leasingu. Havarijní pojištění zahrnuje poškození a zničení vozidla při dopravní nehodě, živelní události, poškození neznámým pachatelem a samozřejmě odcizení vozidla.

Pojištění nekryje pracovní činnost vozidla, proto je vhodné pro vozidla například s nástavbou (chladírenské vozy, mixy či vozy s hydraulickou rukou) sjednat rozšíření o strojní pojištění.

 
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Z pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla jsou kryty škody vzniklé ostatním účastníkům silničního provozu nebo osobám, kterým pojištěné vozidlo způsobilo škodu ať už věcného charakteru nebo škodu na zdraví. Toto pojištění musí mít sjednáno každé vozidlo, které je určeno k provozu na pozemních komunikacích s výjimkou vozidel ozbrojených sil, policie a vozidel zařazených do Integrovaného záchranného systému.

V případě zařazení vozidla do Integrovaného záchranného systému – je potřeba doložit potvrzení krajského úřadu o zařazení vozidla do IZS.

 
Pojištění GAP

Pojištění GAP se sjednává za účelem náhrady finanční újmy, kterou pojištěný utrpěl v souvislosti se vznikem pojistné události hrazené z primárního pojištění (havarijní pojištění, v případě poškození vozidla jiným účastníkem z povinného ručení) a představuje rozdíl pořizovací ceny a obecné ceny stanovenou primárním pojistitelem z titulu vzniku totální škody následkem havárie nebo odcizení na pojištěném vozidle. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že primární pojistitel nekrátil, popř. nezamítl pojistné plnění. UniCredit Pojišťovací Makléřská nabízí sjednání pojištění ve dvou variantách, kdy si lze zvolit, jestli z pojištění GAP bude hrazena odečtená spoluúčast primárního pojistitele.

 
Pojištění schopnosti splácet

Pojištění si může sjednat soukromá nebo fyzická osoba jako ochranu při výpadku pravidelných příjmů a tedy neschopnosti splácet závazky vyplývající z leasingové smlouvy, úvěru nebo splátkového prodeje následkem pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem, plné invalidity nebo úmrtí následkem nemoci nebo úrazu, nebo v případě soukromé osoby a sjednání rozšířené varianty nedobrovolné ztráty zaměstnání. Pojištění je nabízeno ve spolupráci s pojišťovnou Cardif Pro Vita a.s..
VPP pojišťovny Cardif.pdf

 
Doplňková pojištění

Většina pojistitelů nabízí ke sjednanému povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění rozšíření pojistné ochrany o následující doplňková pojištění. Konkrétní nabídku vybraného pojistitele vám rádi sdělí naši pracovníci.

  • Pojištění skel či čelního skla se vztahuje na poškození nebo zničení skel, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo anebo bylo poškozeno tak, že je nutná jeho výměna. Pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku nebo za sazbu pojistného, která kryje znovupořízení skla (skel).
  • Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby se vztahuje na případy poškození, zničení, odcizení věcí při přepravě nebo při úkonech s přepravou souvisejících. Pojištění se sjednává na zvolenou pojistnou částku.
  • Úrazové pojištění osob přepravovaných v motorovém vozidle se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehož následkem je smrt nebo trvalá invalidita a ke kterému dojde v důsledku nehody konkrétního pojištěného vozidla. Pojištění se sjednává na dohodnuté limity pojistného plnění.
  • Asistenční služby zahrnují pomoc v nouzi při nehodě nebo při poruše vozidla. Vztahuje se na doplňující služby, jejichž rozsah je uveden v pojistné smlouvě, např. právo na úhradu nejnutnějších nákladů za provizorní opravu na cestu do ČR, poskytnutí právní pomoci, zapůjčení náhradního vozidla, odtažení vozidla, oprava vozidla asistenční službou atd. Pojištění se sjednává na dohodnutý rozsah.
  • Pojištění náhradního vozidla se vztahuje na úhradu nákladů za vypůjčení náhradního vozidla při dopravní nehodě. Předpokladem je, že oprava poškozeného vozidla přesáhne osm normohodin. Maximální doba zapůjčení a denní půjčovné je pojistitelem určeno v pojistných podmínkách. Pojistitel nehradí provozní náklady (pohonné hmoty, parkovné apod.) a případné poškození zapůjčeného vozidla.
  • Pojištění právní ochrany - jedná se o poskytnutí právní pomoci pojištěnému v případě dopravní nehody. Pojistné plnění obvykle zahrnuje soudní výdaje a náklady, náklady na soudní znalce a svědky povolané soudem, výdaje a náklady protistrany stanovené soudním rozhodnutí, odměny a náklady zvoleného právního zástupce, kauce, náklady specialistů pojistitele, výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení a další.
 

V případě dotazů kontaktujte naši zákaznickou linku: 844 113 355.

 

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci