přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Základní informace

Kontaktní informace http://www.unicreditleasing.cz/kontakt

 

Klient má právo mimosoudně řešit spor u následujících institucí:
Finanční arbitr, sídlem Legerova 1581/69, 110 00, Praha; www.finarbitr.cz
Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, www.coi.cz

 

Poskytování rady
Při financování spotřebitelů není poskytována rada podle § 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb.

 

Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

 • Jedná se o účelový spotřebitelský úvěr na financování nákupu předmětu financování
 • Spotřebitelský úvěr je vázaný na dodání konkrétního předmětu financování

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru
Povinnost předložení podkladů:
Žádost o financování
Podepsaný souhlas se zpracováním údajů pro dotaz do NRKI
2 doklady totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas, druhým dokladem může být rodný list, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, cestovní pas
Notářsky ověřená plná moc a občanský průkaz nebo cestovní pas osoby jednající za fyzickou sobou na základě plné moci + Souhlas
Dále je vyžadované vyplnění příjmu žadatele/domácnosti do žádosti o financování.

 

V případě, že je na žádosti uveden spolužadatel, který následně přistupuje k finančnímu závazku žadatele, vztahují se na něj stejné podmínky jako na žadatele.

 

Ověření příjmu žadatele. Určený pracovník UCL je povinen prověřit výši příjmu žadatele a zaměstnanecký poměr žadatele. Příjem žadatele je dokládán výplatními páskami, potvrzením zaměstnavatele, nebo výpisem z účtu, na který zaměstnavatel posílá zaměstnanci mzdu, a to minimálně za 3 předchozí měsíce nebo jiným dokladem o výši příjmu osoby, případně celé domácnosti.

 

Podmínky čerpání (to znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze).

 • Spotřebitelský úvěr je Společností poskytnut Klientovi bezhotovostním převodem z účtu Společnosti přímo na účet Dodavatele, a to vždy na základě Výzvy (dále také jako „Úvěr“). Ve Výzvě bude uvedeno číslo účtu Dodavatele a výše částky, která má být na účet Dodavatele z účtu Společnosti převedena. Přílohou této Výzvy budou doklady prokazující dohodnutý účel poskytnutého Úvěru, např. kopie Faktury a Přejímací protokol.
 • Klient je oprávněn vyzvat Společnost k čerpání Úvěru v den, kdy prokáže splnění podmínek čerpání Úvěru, tj:
  • podpis Smlouvy a Všeobecných podmínek UniCredit Leasing CZ, a.s. pro poskytování spotřebitelského úvěru
  • předání Klientem podepsaného Předávacího protokolu Společnosti, není-li dohodnuto jinak
  • předložení a doložení zajišťovacích instrumentů ze strany Klienta požadovaných Společností k zajištění Smlouvy a ve Smlouvě konkrétně uvedených
 • Klient je povinen čerpat Úvěr najednou a je povinen použít poskytnuté úvěrové prostředky výlučně k účelu uvedenému ve Smlouvě, nedojde-li se Společností k jiné dohodě.

Požadované zajištění (jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout)

 • Smlouva o zajištění závazku převodem práva

Doba trvání spotřebitelského úvěru

 • 6 – 84 měsíců

Úroková sazba

  Použita je pevná úroková sazba, stejná po celou dobu splácení úvěru

Reprezentativní příklad
Například. Pořizovací cena předmětu financování vč. je DPH 654 990 Kč; spotřebitel uhradí z vlastních zdrojů: 196 497 Kč (30% z poř. ceny) a bude čerpat úvěr 458 493 Kč, pevná úroková sazba: 8,01% p.a., RPSN: 14,7%, p.a. 1.-36. pravidelná měsíční splátka úvěru: 14370 Kč, měsíční splátka havarijního pojistného: 1 097 Kč, měsíční splátka povinného ručení: 311 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 4 585 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 572 593 Kč, délka úvěru 36 měsíců, povinnost uzavřít pojištění s pojišťovnou Generali.
(V případě využití jiných pojišťoven může být výsledná celková splátka a RPSN odlišná.)

 

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

 • Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky
 • Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN

Případné další náklady

 • Pojištění Úvěru - ne
 • Havarijní pojištění - ano
 • Povinnost zaplatit náklady na služby notáře - Ano, pokud bude třeba některý dokument související s poskytnutím Úvěru vypracovat ve formě notářského zápisu

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

 • Klient se zavazuje splácet poskytnutý Úvěr ve splátkách stanovených ve Smlouvě a Splátkovém plánu na účet Společnosti a zaplatit Společnosti Smluvní poplatek a administrativní poplatky. Splátky jsou splátkami na celkovou částku splatnou spotřebitelem.
 • První Splátka úvěru je splatná první kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k čerpání Úvěru Klientem.
 • Úroky se počítají z výše zůstatku Úvěru a Klient je povinen tyto úroky zaplatit Společnosti jako součást Splátky úvěru. Klient je povinen platit Splátky úvěru a ostatní platby stanovené ve Splátkovém plánu včas a v plné výši ke dni splatnosti. Zaplacením se rozumí připsání příslušné platby na účet Společnosti.
 • Počet Splátek úvěru, jejich výše a periodicita splácení je stanovena ve Smlouvě a ve Splátkovém plánu. Podkladem pro včasné placení splátek jistiny úvěru a úhrady úroků, případně i ostatních plateb, jsou Smlouva a Splátkový plán resp.
 • Základní údaje o splácení úvěru. Pokud není uvedeno jinak, je Klient povinen poukazovat Splátky úvěru a ostatní platby spojené se Smlouvou s uvedením čísla Smlouvy jako variabilní symbol, konstantní symbol 0308, v definované měně bez výloh pro Společnost na účet vedený Společností uvedený ve Splátkovém plánu, resp. v Základních údajích o splácení úvěru.

Klient má právo odstoupit od Smlouvy

 • ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

 • Klient má právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
 • Pokud Klient písemně požádá o předčasné splacení Úvěru, musí v žádosti uvést termín „Předčasného splacení Úvěru“ a to nejméně sedm pracovních dní předem.
 • Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů. Klient je povinen zaplatit Společnosti poplatek za předčasné splacení ve výšce stanovené v Sazebníku poplatků Společnosti, který však nepřevýší sazbu stanovenou Zákonem o spotřebitelském úvěru.
 • Společnost je povinna mu předčasné splacení umožnit a Klient má nárok na poměrné snížení plateb souvisejících s Úvěrem o částku dle Zákona o spotřebitelském úvěru.

Možné důsledky nedodržení závazků související se smlouvou s spotřebitelském úvěru

 • Náklady v případě opožděných plate.
 • Opomenutí platby by pro Klienta mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
 • Při prodlení Klienta s placením jedné ze Splátek úvěru po dobu delší než tři měsíce nebo dvou a více splátek Spotřebitelského úvěru, je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit a Klient je povinen vrátit Společnosti poskytnuté úvěrové prostředky včetně všech úroků a zaplatit smluvní poplatek a administrativní poplatky a smluvní pokuty a uhradit Společnosti i náklady spojené s vymáháním pohledávky vzniklé porušením Smlouvy, a to jak vlastní náklady Společnosti, tak i případné náklady vynaložené Společností na činnost třetích osob, tj. inkasní agentury nebo jiného zmocněnce, který zajišťuje inkaso dlužné částky nebo odebrání předmětu financování.
 • Za prodlení s úhradou jednotlivých Splátek úvěru a ostatních plateb je Klient povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s jednotlivou platbou.
 • Za každou zaslanou upomínku je povinen Klient zaplatit Společnosti administrativní poplatek ve výši určené v Sazebníku poplatků Společnosti.

 

 

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci