přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Obchodní místaObchodní místa

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD UNICREDIT LEASING CZ A.S.


Reklamační řád společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen „UCL"), upravuje způsob komunikace klienta, případně potencionálního klienta (dále jen „Klient") a UCL v případech, kdy se Klient domnívá, že UCL nedodržela podmínky vyplývající ze smlouvy o sjednaném produktu či službě, případně že postup UCL je v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Ostatní podání Klientů budou posuzována jako podněty, žádosti či návrhy ke zlepšení.

 

I. NÁLEŽITOSTI REKLAMACE, STÍŽNOSTI

Reklamace či stížnost musí obsahovat následující informace o Klientovi a předmětu podání:

 1. jméno, příjmení, případně datum narození u fyzické osoby nebo název obchodní firmy a IČO u fyzické osoby podnikající či právnické osoby
 2. číslo smlouvy, které se stížnost, reklamace týká
 3. kontaktní adresa, sídlo firmy, telefonický či e-mailový kontakt pro urychlení a zjednodušení komunikace mezi Klientem a UCL
 4. přesný popis reklamovaného případu včetně doložení kopií doplňujících dokumentů a případného požadavku na způsob řešení
 5. pokud podání neobsahuje všechny náležitosti, je UCL oprávněna požádat Klienta o doplnění

 

II. ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACE ČI STÍŽNOSTI

Klient může uplatnit reklamaci či stížnost následujícími způsoby:

 1. osobně na kterémkoliv obchodním místě UCL. Pracovník pobočky sepíše s Klientem písemný záznam o reklamaci a zašle ji k dalšímu šetření na příslušný útvar UCL
 2. elektronicky e-mailem přímo na adrese:
  info@unicreditleasing.cz
 3. korespondenčně na adrese:
  UniCredit Leasing CZ, a.s.
  Správa smluv
  Želetavská 1525/1
  140 92 Praha 4 — Michle
  Česká republika
 4. telefonicky na telefonním čísle 844 113 355

Anonymní stížnosti se nevyřizují.

 

V případě stížností, reklamacích podaných osobně, bude o jejich přijetí sepsán s Klientem záznam. V ostatních případech bude UCL Klienta s potvrzením o přijetí reklamace kontaktovat nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení stížnosti/reklamace.

 

III. LHŮTY K PODÁNÍ, VYŘÍZENÍ REKLAMACE, STÍŽNOSTI A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ KLIENTA O VYŘÍZENÍ

Reklamaci, stížnost je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistí důvody pro reklamaci, nejpozději však v promlčecí době stanovené příslušnými právními předpisy.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace, stížnosti činí maximálně 30 kalendářních dnů od data přijetí podání UCL.

 

Pokud není možné reklamaci, stížnost uzavřít v uvedené lhůtě, je Klient informován o aktuálním stavu řešení, důvodech prodlení a o předpokládané konečné lhůtě k vyřízení.

 

Do lhůt pro reklamace se nezapočítávají lhůty pro opravu či doplnění podání Klienta, jakož i pro dodatečné získání dokumentů od Klienta či Platnost od 1. 12. 2016 třetích stran nezbytných k prošetření reklamace.

 

O způsobu vyřízení reklamace, stížnosti je Klient informován pro něj přijatelnou formou (osobně, telefonicky, e-mailovou poštou, písemně).

 

IV. NEUZNÁNÍ REKLAMACE

UCL je oprávněna reklamaci neuznat, a to zejména v následujících případech:

 1. ze strany Klienta nejsou předloženy informace nutné k řádnému prošetření reklamace, a to ani v dodatečné lhůtě 10 dnů poskytnuté UCL pro doplnění
 2. uplynula promlčení lhůta
 3. případ řeší, případně řešil a již rozhodl soud či finanční arbitr

 

V. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU A INFORMACE O ORGÁNU DOHLEDU

V případě, že Klient Spotřebitel nesouhlasí s vyřízením reklamace ze strany UCL, má právo na mimosoudní řešení sporu prostřednictvím finančního arbitra, jehož kontaktní údaje jsou následující:

 

Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
tel. +420 257 042 094
e-mail arbitr@finarbitr.cz
www www.finarbitr.cz

 

Orgánem dohledu na činností UCL v oblasti spotřebitelských úvěrů je Česká národní banka, jejíž kontaktní údaje jsou následující:

 

Česká národní banka
Senovážná 3, 115 03 Praha 1
zelená linka: 800 160 170
email podatelna@cnb.cz
www www.cnb.cz

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád jev plném znění zveřejněn na webových stránkách UCL a je k nahlédnutí na všech obchodních místech UCL.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. prosince 2016.

 

 

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved.

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci